Náplň činností

 

hlášení pobytu a evidence občanů


svatební obřady, ověřování podpisů


evidence ztrát a nálezů, hlášení místního rozhlasu


podatelna / informace, podávání žádostí, návrhů, stížností /


centrální evidence stížností a petic


personalistika


CO, doprava


požární evidence


správa místních poplatků


pokladna


evidence majetku obce


účetnictví obce Ruprechtov / plán, rozpočet, hospodaření, PaM /


doprava, komunikace, veřejná zeleň


veřejné osvětlení


místní poplatky


sportovní a kulturní zařízení obce


souhlasy k pronájmu dle z.č. 116/90 Sb.


oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí, včetně místního poplatku ze vstupného,

povolování veřejných sbírek


hrací přístroje, loterie a tomboly, kulturní akce


ohlašování shromáždění


mateřská školka, zajištění provozu


členství obce ve sdruženích


péče o důchodce a zdravotně postižené občany


životní prostředí, ochrana krajiny a přírody, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les


ochrana ovzduší - evidence, kontrola a stanovení poplatků


ochrana zemědělského půdního fondu


odpadové hospodářství, včetně poplatků a pokut


vydávání rybářských lístků, evidence drobných zemědělců


evidence zemědělských pozemků v majetku obce


vodní hospodářství, vodohospodářský dozor


územní plán, urbanistická studie, rozvoj obce


veřejné soutěže


stavební povolení, drobné stavby


vyjadřuje se k PD staveb


ověřuje a schvaluje projektovou dokumentaci drobných staveb


ukládá územně plánovací dokumentaci a stavební dokumentace


přiděluje čísla popisná, orientační


vede archiv domů obce Ruprechtov

 


Předchozí stránka: Obecní úřad
Následující stránka: Informace úřadu