Czech POINT

 

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Co poskytujeVýpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpis z insolvenčního rejstříku

Datové schránky

Autorizovaná konverze dokumentů

Centrální úložiště ověřovacích doložek

Úschovna systému Czech POINT

CzechPOINT@office

Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

 POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku


VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku


VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete: Úplný výpis z Rejstříku trestů
Kolik to bude stát:
50,- Kč
Co potřebujete:
Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
POZOR!! Není možné vydávat výpis z rejstříku trestů na jinou osobu, než na tu která ovýpis žádá, bez ověřené plné moci.
Informace k vydávání výpisů z Rejstříku trestů

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ
Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
Co potřebujete:
Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
Kolik to bude stát:
100,- Kč/za první stranu
50,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete: Identifikační číslo organizace
Kolik to bude stát:
100,- Kč/za první stranu
50,- Kč/za každou další stranu

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.

Postup pro získání přístupových údajů je následující:

Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku nebo na adresu autovraky@cenia.cz.
Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
Kolik zaplatíte:

100,- Kč/za první stranu
50,- Kč/za každou další stranu


INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:
V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
osobních údajů (konkrétní osoba)
Kolik zaplatíte:

100,- Kč/za první stranu
50,- Kč/za každou další stranu


Předchozí stránka: Datová schránka
Následující stránka: Složení zastupitelstva